توصیه های پس از تزریق واکسن

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
  • پـس از واکسیناسـیون، برخـی واکنـش هـا ماننـد تـب، درد و تـورم در محـل تزریــق و بــی قــراری کــودک شــایع بــوده و یــادآوری ایــن مطلــب بــه والدیـن از نگرانـی ایشـان مـی کاهـد.
  • در مــواردی کــه درمحــل تزریــق واکســن، تــورم و قرمــزی وجــود داشــته باشــد، قــرار دادن پارچــه ســرد و مرطــوب تمیــز در محــل مــی توانــد در کاهــش درد موثــر باشــد
  • توصیــه مــی شــود بعــد از تزریــق واکســن پنــج گانــه و یــا ســه گانــه در صــورت بــروز تــب، درد و بــی قــراری، اســتامینوفن بــا دز مناســب تجویــز شــده ودر صــورت نیــاز، هــر چهــار ســاعت یــک بــار )حداکثــر تــا ۵ بــار در ۲۴ سـاعت( تکـرار شـود. در مـورد کـودکان دچـار بیمـاری هـای قلبـی کـه مسـتعد نارسـایی حـاد احتقانـی در اثـر عوامـل تسـهیل گـر مثـل تـب هســتند، پیشــنهاد مــی شــود اســتامینوفن تــا ۴۸ ســاعت هــم زمــان و یــا بعــد از تزریــق واکســن پنــج گانــه و یــا ســه گانــه تجویــز شــود.
  • پـس از واکسیناسـیون بایـد از پوشـاندن لبـاس تنـگ بـه کـودک کـه موجب وارد آمـدن فشـار بـه محـل تزریـق مـی شـود، اجتنـاب کرد.
  • شسـتن محـل تزریـق واکسـن و اسـتحمام کـودک پـس از واکسیناسـیون منعـی نـدارد.
۴.۳/۵.۰
۳ بازخورد
این مطلب چقدر مفید بود؟
  1. ۵
  2. ۴
  3. ۳
  4. ۲
  5. ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.