توصیه هایی برای کاهش ناآرامی ، درد و تب واکسن

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

توصیـه هـای گوناگونـی برای کاهـش درد و ناراحتـی کودک هنگام واکسیناسـیون ارایـه شـده اسـت. در ایـن میـان پـدر و مـادر نقـش مهمـی ایفـا مـی کننـد. بدین صـورت کـه بهتـر اسـت پـدر و مـادر به جـای مهار کـودک با خشـونت و اجبـار، از روش هـای ایجـاد آرامـش در کـودک اسـتفاده کننـد. همچنین بهتر اسـت به جای اسـتفاده از کلماتـی ماننـد “درد” و “سـوزش” از کلماتـی چـون “فشـار کوچـک” اسـتفاده نمـوده و هیـچ گاه کـودک را تهدیـد بـه تزریق آمپـول به عنـوان مجازات بـرای رفتـار نادرسـت وی نکنند. عالوه بر این چندین تکنیک جسمانی و روانی برای به حداقل رساندن نا آرامی و درد هنگام واکسیناسیون وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

 1. روش های جسمانی:
  • برقراری تماس پوست به پوست مادر و شیرخوار
  • تجویز واکسن به کودک در آغوش والدین
  • نوازش کودک پس از تزریق
  • تزریق سریع واکسن بدون آسپیره کردن قبل از تزریق
  • در مـواردی کـه چندیـن واکسـن در یـک نوبـت بایـد تجویـز شـود، توصیـه مـی شـود واکسـن هـای خوراکـی در ابتـدا و واکسـنی کـه بیشـترین درد را ایجـاد مـی کنـد، در مرحلـه بعـدی تجویـز شـود.
 2. روش های روانی:
  • آرام کردن، نوازش و دلجویی از شیرخوار حین و پس از واکسیناسیون
  • انجـام اقداماتـی بـرای پـرت کـردن حـواس کـودک مانند اسـتفاده از اسـباب بـازی هـا یـا خوانـدن کتـاب داسـتان بـرای کـودک یـا گذاشـتن موسـیقی مـورد عالقـه کـودک
  • عدم استفاده از لغات حاکی از اضطراب هنگام صحبت با کودک
  • اجتناب از دادن اطمینان بیش از حد به کودک
۴.۸/۵.۰
۴ بازخورد
این مطلب چقدر مفید بود؟
 1. ۵
 2. ۴
 3. ۳
 4. ۲
 5. ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.